V študijných odboroch mechanik - mechatronik a informačné a sieťové technológie je možnosť získať elektrotechnickú spôsobilosť už v škole.

Zážitkové vyučovanie na hodine elektrotechnickej spôsobilosti

Štvrtáci odborov mechanik mechatronik a mechanik počítačových sietí majú možnosť po úspešnom ukončení štúdia vykonať skúšku z Elektrotechnickej spôsobilosti §21 priamo na našej škole. Tomu predchádza príprava  v podobe predmetu „elektrotechnická spôsobilosť“  Na vyučovaciu hodinu prijal pozvanie revízny technik pán Peter Mazák. Ukázal žiakom, ako sa vykonáva revízia ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov, ktoré merané veličiny sú dôležité, aby uvedené zariadenia boli bezpečné a nespôsobili úraz elektrickým prúdom. Porozprával aj o tom, aké vedomosti a praktické skúsenosti sa vyžadujú na skúške na revízneho technika §24.

Pripravila: Ing. Alena Vardžáková