Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, ak sa rozhodujete, kam dať svoje dieťa na školu, možno Vám pomôžu tieto riadky:
Keď sa ešte pred časom objavil v novinách inzerát na dobrú pozíciu, tak sme sa pozastavovali, že chcú mladého človeka s bohatými pracovnými skúsenosťami.Kde ku nim mal študent strednej školy prísť?! A práve to je to dnešné aktuálne duálne vzdelávanie. Ak žiak získa skúsenosti vo firme už počas školy, má dostatok vedomostí a správneho sebavedomia na to aby si hneď po škole mohol budovať kariéru. Tak to funguje vo vyspelých školských systémoch aj v zahraničí. Vychovať a pripraviť mladého človeka pre budúcnosť, ktorá sa veľmi rýchlo mení nie je jednoduché. Preto využite príležitosť, že pri vzdelávaní chce byť nápomocná nielen škola ale aj firma. 

VYUŽITE PODPORU FIRIEM NA CESTE ZA VZDELANÍM!

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 je možné absolvovať  odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v týchto študijných a učebných odboroch:

2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby Potvrdenie zamestnáateľa - OGP

2679 K mechanik mechatronik Potvrdenie zamestnávateľa- MM

Kritéria prijatia žiakov pre školský rok 2020/2021

    continental-800-600.jpg

Video k duálnemu vzdelávaniu

Rozhovor so študentom odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2411 K mechanik nastavovač Potvrdenie zamestnávateľa DV- MN

2734K technik sklárskej výroby Potvrdenie zamestnávateľa DV- TSV

2738 H operátor sklárskej výroby Potvrdenie zamestnávateľa DV- OSV

Kritéria prijatia žiakov pre školský rok 2020/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------

2411 K mechanik nastavovač Potvrdenie zamestnávateľa DV- MN

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Záujemcovia o štúdium v systéme duálneho vzdelávania v daných študijných a učebných odboroch môžu zaslať zamestnávateľovi Žiadosť o štúdium v systéme duálneho vzdelávania do 31. marca 2018.

Kritériá prijímacích skúšok pre uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania sú zhodné s kritériami pre klasické štúdium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:

- zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu  žiaka

- zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

PREČO DUÁLNE VZDELÁVANIE:

     - nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa

     -  plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce

     -  osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa 

     - žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie

     -  finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

     - úzka spolupráca podniku, školy a žiaka     

     - získanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ ŠTÚDIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

 Od prvého ročníka majú  naši žiaci možnosť  pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v na našej škole a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk