EDUTECH campus

EDUTECH campus

Na Kolonke vznikne nový moderný priestor pre moderné stredoškolské a vysokoškolské odborné vzdelávanie, zamerané prepotreby Priemyslu 4. 0 a regionálnych firiem.

Edutech budujeme v areáli, kde sídlia dve školy:

  • Spojená škola, I. Krasku Púchov s dvoma organizačnými zložkami SOŠ a SOŠ sklárska
  • Fakulta priemyselých technológií Púchov TNUAD

1. krok: Slávnostné podpísania Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Spojenou školou, TNUAD, Fakultou priemyselných technológií, regionálnymi firmami a zahraničnými školami- dňa 31. mája 2022

video - autor, Daniela Gelová, III.GDM

2. krok: Podpísanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a  Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka - dňa 16. januára 2023

video- autor TSK 

3. krok: Začala sa výstavba nových dielní pre potreby gumárskeho priemyslu, základový kameň bol slávnostne poklepaný dňa 18. januára 2023. Stavba sa realizovala za finančnej podpory IROP. Dielne boli odovzdané do prevádzky v decembri toho istého roka.

Podrobnosti o projekte.

4. krok: Vláda vyčlenila finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Značná časť projektu bude realizovaná z prostriedkov EU, je potrebná príprava podkladov. Z týchto už je zrealizovaná Priestorová štúdia areálu a aktuálne sa tvorí Štúdia realizovateľnosti, ktorá rieši nielen materiálne ale aj obsahové zameranie. 

5. krok: Naša škola inovuje vzdelávací obsah aj metódy. V školskom roku 2023/2024 začali pedagógovia školy inovovať študijné odbory, kotré sa budú v rámci kampusu Edutech vzdelávať. Ide predovšetkým o oblasť aplikovanej chémie, odevníctva, skla, mechatroniky, IT technológií a logistiky. Vzdelávanie bude zamerané na získavanie odbornosti a mäkkých zručností v spolupráci s praxou. Inovované vzdelávacie programy sú výsledkom tímovej spolupráce pedagógov vyučujúcich odborné aj všeobecno- vzdelávacie predmety.