Výchovný poradca

 

"Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť."

                                                                                               (Ján Amos Komenský)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Anna Rumanová

Kontakt: anna.rum@post.sk

                          

Kompetencie výchovného poradcu:

1.     Pomoc pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych problémov a potrieb žiakov.

2.     Práca s integrovanými – začlenenými žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovanie, vedenie a aktualizácia ich dokumentácie, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi týchto žiakov.

3.     Sprostredkovanie odbornej pomoci pre rodičov a žiakov v Centre pedagogicko-psychologických služieb a poradenstva v Púchove, prípadne v iných špecializovaných pracoviskách.

4.     Spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov.

5.     Konzultácie pre rodičov a žiakov.

6.     Kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov, informácie o ďalšom štúdiu na vysokých školách, nadstavbovom štúdiu, pokyny pri vypĺňaní prihlášok na VŠ.

 

Princípy našej práce:

1.     Profesionalita a odbornosť.

2.     Rešpektovanie a ochrana práv mladého človeka.

3.     Úcta k osobnosti mladého človeka.

4.     Diskrétnosť pri riešení problémov žiakov.

5.     Rešpektovanie názoru rodičov.

 

Zameranie našej činnosti v školskom roku 2020/2021:

  • podpora ochrany zdravia  a zdravého životného štýlu študentov
  • eliminácia rizík spojených s prácou v zahraničí a obchodovania so ženami,
  • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • pomoc žiakom končiacich ročníkov pri výbere ďalšieho štúdia, prípadne pri ich zaraďovaní do pracovného procesu,
  • riešenie problémov záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, psychického a fyzického týrania, prejavov rasovej a národnostnej nenávisti a extrémizmu a predchádzanie uvedeným javom,
  • riešenie prípadného užívania a prechovávania drog, alebo iných omamných látok,
  • humanizácia medziľudských vzťahov v školskom prostredí,
  • kariérové poradenstvo pre študentov končiacich ročníkov.

Doporučenia CPPPaP k vzdelávaniu integrovaných žiakov v vývinovými poruchami učenia a zdravotne oslabených

Ako na vysokú školu? Informácie pre žiakov maturitných ročníkov