Prevencia závislostí

Koordinátor prevencie: MGR. SLÁVKA LIŠANÍKOVÁ

Hlavné úlohy prevencie závsilostí na SOŠ Púchov:

1.     koordinuje školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí.

2.      Spolupracuje hlavne s vedením školy, výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi.

3.     Iniciuje preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.

4.     Monitoruje aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy.

5.     Poskytuje informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami.

6. Zvyšuje informovanosť rodičov a študentov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.