Školský podporný tím

Školský podporný  tím

 

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí. Inkluzívne vzdelávanie podporuje dynamický systém vzdelávacích a odborných služieb, ktorý flexibilne reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. Je to proces, nie stav.

 

Náš podporný  tím pracuje v zložení:

RNDr. Anna Rumanová- výchovný poradca

Mgr. Slávka Lišaníková – sociálna pedagogička

Mgr. Martina Samašová a Mgr. Dagmar Žofčíková – asistentky učiteľa.

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľov aj majstrov OV aj formou personálneho posilnenia.

Škola sa zapojila do  projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a uzatvorením zmluvy o vzájomnej spolupráci plní špecifický cieľ projektu Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zvýšiť kompetencie detí a žiakov.

 

5 stupňov podpory

Podporujeme jednotný systém podpory pre dieťa.

 

Inklúzia predstavuje nekončiace úsilie o nachádzanie individuálnych a systémových odpovedí na neustále sa meniacu diverzitu v spoločnosti a v školách. Inklúzia znamená nachádzať spôsoby ako žiť s rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. Náš podporný tím ochotne spolupracuje s učiteľmi a rodičmi , pracuje s odporúčaniami poradenských zariadení a pomáha skvalitniť vyučovací proces v škola snažíme sa byť najdôležitejším stupňom podpory. 

 

Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - je to žiak, ktorý kvôli svojmu zdravotnému znevýhodneniu, nadaniu alebo vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí potrebuje úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní. Žiak je považovaný za žiaka so ŠVVP na základe vyšetrenia v zariadení výchovného poradenstva a prevencie a tu mu boli diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

 

Snažíme sa pomocou inklúzie učiť žiakov, že každý človek je jedinečný. K rozvinutej spoločnosti však patrí aj tolerancia, úcta medzi ľuďmi a podpora tých, ktorí to majú v živote o niečo náročnejšie. Zaoberať sa inakosťou je preto nevyhnutné, obzvlášť pri mladých ľuďoch, ktorí ešte samy hľadajú svoju identitu a miesto v živote.  

 

Školská špeciálna pedagogička

Bude pracovať v škole od 1. novembra 2022

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, komunikačnej schopnosti) a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.

Školský sociálny pedagóg

Mgr. Slávka Lišaníková 

Kontakt: tel. 0948 491 970 

Konzultačné hodiny: štvrtok, piatok v čase  8:00 – 14:00 

mail:   soc.spojenaskola@gmail.com

 

Pedagogické asistentky

 Mgr. Martina Samašová ,  Mgr. dagmar Žofčíková

8:00 - 14:00 (pondelok - piatok)

 

 Pedagogické asistentky individuálne pomáhajú v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby. Inkluzívnym prístupom pomáhajú zvládať odlišnosti v prípade potreby všetkým žiakom našej školy.

Dokumenty na stiahnutie

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30