Celoživotné vzdelávanie- systém overovania kvalifikácie

Spojená škola, I. Krasku ponúka výnimočné študijné a učebné obory, ktoré sú aktuálne na trhu práce vysoko žiadané.

Preto sa škola zapojila do národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (SOK) v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a koordinátorom odborných aktivít projektu Asseco Central Europe a stala sa tak autorizovanou inštitúciou v sektoroch národného hospodárstva

TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE

a

SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY

 

Inštitúcia tak dáva príležitosť aktivitám celoživotného vzdelávania a tiež umožňuje overiť si kvalifikáciu v profesiách krajčír, majster (supervízor) v sklárskej výrobe, umelecký sklár, sklár, brusič skla, dekoratér skla.

Prvé overovanie kvalifikácií už má inštitúcia za sebou.

Za každý sektor pracovala samostatne odborná komisia v zložení:

Komisia TEXTIL: národný garant Ing. Janka Šimáčková, členovia: Ing. Eva Kušnírová, Mgr. Alena Hajduková.

Komisia SKLO: národný garant Doc. Ing. Petra Šimurka, PhD., členovia: Mgr. Anna Crkoňová, Mgr. Miroslava Zajíčková.

Organizačne činnosť zastrešoval  Ing. Juraj Štolun, za spoločnosť Asseco CE.

Inštitúcia tak mohla vydať osvedčenia o profesijnej kvalifikácii prvým desiatim uchádzačom, na základe žiadosti o overenie kvalifikácie a zaslaného portfólia. 

Overovať kvalifikáciu v predmetných kvalifikáciách je možné aj naďalej, rovnako zaslaním žiadosti o overenie kvalifikácie spolu s portfóliom alebo vykonaním skúšky.

V prípade záujmu prosím kontaktovať školu.

 __________________________________________________________________________

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk, www.minedu.gov.sk