Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Počas realizácie projektu bude v škole fungovať mimoškolská činnosť zameraná na:

  • čitateľskú gramotnosť,
  • mäkké zručnosti (hodnotové vzdelávanie, 7 návykov)
  • matematickú gramotnosť,
  • prírodovednú gramotnosť
  • finančnú gramotnosť
  • podnikateľské vedomostí, 
  • jazykové zručností
  • IKT zručnosti. 

Súčasne budú učitelia pracovať  v pedagogických kluboch, kde si budú pedagógovia vymieňať skúsenosti a navrhovať moderné sôsoby vzdelávania.

Zoznam klubov:

1. Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Správy činnosti:

október 2020

október 2020

2. Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti a informačnej spoločnosti. Správy činnosti:

október 2020

október 2020

3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomosti a kľúčových zručností pre 21.storočie. Správy činnosti:

október 2020

október 2020

4. Pedagogický klub finančnej gramotnosti v príprave na život. Správy činnosti:

október 2020

Správy z činnosti pedagogických klubov:

November 2020

December 2020

Február 2021

marec 2021

apríl 2021

máj 2021

jún 2021

Písomný výstup pedagogických klubov február 2021 - jún 2021

september 2021