Oznam o zmene platby v Školskej jedálni a v Školskom internáte

Školská jedáleň:

V rubrike "Školská jedáleň" nájdete oznam o zmene výšky príspevku na úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady v školskej jedálni, podľa chváleného VZN TSK č. 4/2022. Zmena výšky príspevku je platná od 01. 01. 2023.

Školský internát:

V rubrike "Školský internát" nájdete oznam o zmene výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte podľa schváleného VZN TSK č. 3/2022. Zmena výšky príspevku je platná od 01. 01. 2023.