Školský inkluzívny tím

Školský inkluzívny tím

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí. Inkluzívne vzdelávanie podporuje dynamický systém vzdelávacích a odborných služieb, ktorý flexibilne reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. Je to proces, nie stav.

Členovia tímu úzko spolupracujú s  pedagógmi, zákonnými zástupcami a žiakmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Púchov.

Náš inkluzívny tím pracuje vzložení:

PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková  - špeciálna pedagogička

Mgr. Slávka Lišaníková – sociálna pedagogička

Mgr. Martina Samašová a Bc. Eva Malá – asistentky učiteľa.

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľov aj majstrov OV aj formou personálneho posilnenia.

Škola sa zapijila do  projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a uzatvorením zmluvy o vzájomnej spolupráci plní špecifický cieľ projeku Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zvýšiť kompetencie detí a žiakov.

Náš inkluzívny tím pracuje a pomáha nielen žiakom individuálne integrovaným , ale odporu a pomoc poskytuje všetkým žiakom našej školy s ohľadom na ich potreby.

Jeho hlavnou úlohou je:

  • individuálne pracovať so žiakmi s ŠVVP
  • pomáhať dosahovať lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese všetkým žiakom školy
  • podporovať formovanie medziľudských vzťahov medzi žiakmi
  • prevencia sociálno – patologických javov
  • implementovať 7 návykov skutočne  efektívnych  teenagerov – S. R. Covey do politiky školy.

 

Inklúzia predstavuje nekončiace úsilie o nachádzanie individuálnych a systémových odpovedí na neustále sa meniacu diverzitu v spoločnosti a v školách. Inklúzia znamená nachádzať spôsoby ako žiť s rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. Náš inkluzívny tím ochotne spolupracuje s učiteľmi a rodičmi , pracuje s odporúčaniami poradenských zariadení a pomáha skvalitniť vyučovací proces v škole.

 

 

Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - je to žiak, ktorý kvôli svojmu zdravotnému znevýhodneniu, nadaniu alebo vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí potrebuje úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní. Žiak je považovaný za žiaka so ŠVVP na základe vyšetrenia v zariadení výchovného poradenstva a prevencie a tu mu boli diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

 

Snažíme sa pomocou inklúzie učiť žiakov, že každý človek je jedinečný. K rozvinutej spoločnosti však patrí aj tolerancia, úcta medzi ľuďmi a podpora tých, ktorí to majú v živote o niečo náročnejšie. Zaoberať sa inakosťou je preto nevyhnutné, obzvlášť pri mladých ľuďoch, ktorí ešte samy hľadajú svoju identitu a miesto v živote.  

 

Dištančné vzdelávanie. Počas obdobia, keď žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania snažíme sa s každým žiakom individuálne komunikovať, riešiť prípadné vzniknuté ťažkosti, pracovať jednotlivo a hľadať také formy výučby, ktoré žiakom aj učiteľom najviac vyhovujú.

Nie len z hľadiska vzdelávania je prezenčná forma vzdelávania žiakov na strednej škole dôležitá.  Ide o obdobie kedy dochádza k prirodzenému odpútavaniu sa od rodičov. Dieťa si začína vytvárať vlastný postoj, vlastné názory, vlastné poradie hodnôt a videnie sveta. Základ mu stále dávajú rodičia, no prirodzene ich testuje a spochybňuje. Dospievajúci si vytvára  vlastnú identitu, s vlastným JA. Práve v tomto období hrajú rovesníci, učitelia a iné autority napr. tréneri, iní dospelí významnú rolu. Je mimoriadne dôležité v tomto období pozitívne ovplyvňovať formovanie osobnosti a charakteru dieťaťa. Treba mu vytvárať pocit emocionálneho bezpečia a teda, že dieťa môže pokojne prezentovať a povedať svoj názor, ktorý nemusí byť totožný s tým našim. Zároveň ho ale treba učiť rozmýšľať v širších súvislostiach, pracovať na formovaní kritického myslenia, argumentácie, spôsobe komunikácie, rozvoji sociálno-emocionálnych zručností a rozvoji dôležitých vlastnosti do života.

 

Aby bolo dištančné vzdelávanie efektívne treba myslieť aj na ďalšie faktory, ako motivácia študentov,  intenzívne využívanie vlastností ako napríklad sebaovládanie, vytrvalosť, samostatnosť, zodpovednosť, čí plánovanie.

 Kontakty:

Školský špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková,

Kontakt: tel. 0907542622       8:00 – 14:00 (pondelok – piatok) 

mail: spec.spojenaskola@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, komunikačnej schopnosti) a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.

Viac o poruchách učenia sa

Pedagogický asistent

Bc. Eva Malá

8:00 - 14:00 (pondelok - piatok)

mail.: spespojenaskola@gmail.com

 Školský pedagogický asistent individuálne pomáha v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby.

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31